We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading Cookies OK

Pet Policy

Thú nuôi không được phép vào khách sạn trừ mục đích trợ giúp cho người khuyết tật.

Xin vui lòng liên hệ khách sạn để biết thêm thông tin và hỗ trợ.

ĐẶT PHÒNG

Kết nối với chúng tôi

Instagram LinkedIn